Bevezetés

A szolgáltató / adatkezelő a weboldal működtetése során, az oldalon regisztrált személyek
adatait kezeli abból a célból, hogy részükre megfelelő szolgáltatást nyújthasson.

A szolgáltató teljes mértékben meg kíván felelni a személyes adatok kezelésére vonatkozó
jogszabályi előírásoknak, különösen az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679
rendeletében foglaltaknak.

Ez az adatkezelési tájékoztató a természetes személyek személyes adatai védelméről és az
adatok szabad áramlásáról az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete
alapján készült, figyelemmel a 2011. évi CXII. törvény tartalmára, amely az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szól.

Szolgáltató, adatkezelő megnevezése és elérhetőségei:

Cégnév: PAKAZSU Erdőgazdasági Szövetkezet
Székhely: 2870 Kisbér, Széchenyi utca 21.
Levelezési cím: 2870 Kisbér, Széchenyi utca 21.
Adószám: 26166629-2-11
Cégjegyzékszám: 11 02 001574
Weboldal neve, címe: Pakazsu – https://pakazsu.hu
E-mail cím: info@pakazsu.hu
Telefon: 06 20 982 6371

Fogalommeghatározások

-a GDPR (General Data Protection Regulation) az Európai Unió új Adatvédelmi
Rendelete; 

-adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem
automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a
gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás,
lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb
módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás,
korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

– adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség
vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

-személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre (érintett)
vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen
vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám,
helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai,
genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy
vagy több tényező alapján azonosítható;
-adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy
bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit
önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit
az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő
kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is
meghatározhatja;
– az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő
tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat
vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy
beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
-adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy
más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését,
elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való
jogosulatlan hozzáférést eredményezi.
-címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy
bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül
attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat
keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes
adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi
kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az
alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;
– harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség
vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az
adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy
adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére
felhatalmazást kaptak.

 

Az adatkezelés irányelvei

Az adatkezelő kijelenti, hogy az adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint végzi a
személyes adatok kezelését és betartja a vonatkozó jogszabályok előírásait, különös
figyelemmel az alábbiakra:

A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára
átlátható módon kell végezni.

A személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történhet.

A személyes adatok kezelésének célja megfelelő és releváns legyen, és csak a szükséges
mértékű lehet.

A személyes adatoknak pontosnak és naprakésznek kell lenniük. A pontatlan személyes
adatokat haladéktalanul törölni kell.

A személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, hogy az érintettek
azonosítását csak szükséges ideig tegye lehetővé. A személyes adatok ennél hosszabb
ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, ha a tárolás közérdekű archiválás céljából,
tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történik.

A személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy
szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő
biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével,
megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.

Az adatvédelem elveit minden azonosított vagy azonosítható természetes személyre
vonatkozó információ esetében alkalmazni kell.

 

Fontos adatkezelési információk

Az adatkezelés célja, hogy a szolgáltató / adatkezelő a weboldal működtetése során az
oldalon regisztrált személyek részére megfelelő többletszolgáltatást nyújthasson.

Az adatkezelés jogalapja az érintett személy hozzájárulása.

Az adatkezelésben érintettek köre a weboldal regisztrációs felhasználói.

Az adatkezelés időtartama és az adatok törlése. Az adatkezelés időtartama mindig a konkrét
felhasználói cél függvénye, de az adatokat haladéktalanul törölni kell, ha az eredetileg
kitűzött cél már megvalósult. Az adatkezeléshez történő hozzájárulását az érintett személy
bármikor visszavonhatja a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben. Amennyiben a
törlésnek jogszabályi akadálya nincs, ez esetben adatai törlésre kerülnek.

Az adatok megismerésére jogosultak az adatkezelő és alkalmazottai.

Az érintett személy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való
hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az
ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való
jogáról.

Az érintett személy bármely időpontban visszavonhatja az adatkezelési hozzájárulását, de
ez nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés
jogszerűségét.

Az érintett személy élhet a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogával.

Amennyiben az érintett személy használni kívánja a regisztráció nyújtotta előnyöket, azaz
igénybe kívánja venni a weboldal ez irányú szolgáltatását, szükséges a kért személyes
adatok megadása. Az érintett személy nem köteles személyes adatokat megadni, az
adatszolgáltatás elmaradása számára semmilyen hátrányos következménnyel nem jár. A
weboldal egyes funkcióinak igénybe vétele azonban regisztráció nélkül nem lehetséges.

Az érintett személy jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül
helyesbítse illetve kiegészítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

Az érintett személy jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül
törölje a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy
az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje,
amennyiben az adatkezelésnek nincs más jogalapja.

A személyes adatok módosítása vagy törlése kezdeményezhető e-mailben, telefonon vagy
levélben a fentebb megadott elérhetőségi lehetőségeken.

Sütik (cookie-k)

A sütiket a meglátogatott weboldalak helyezik el a felhasználó számítógépén és olyan
információt tartalmaznak, mint például az oldal beállításai vagy a bejelentkezés állapota.

A cookie-k tehát a felkeresett weboldalak által létrehozott kis fájlok. A böngészési adatok
mentésével javítják a felhasználói élményt. A cookie-k segítségével a weboldal emlékezik a
webhely beállításaira, és helyileg releváns tartalmakat kínál fel.

A weblap látogatóinak számítógépére a szolgáltató weboldala egy kis fájlt (cookie) küld
annak érdekében, hogy a látogatás ténye és ideje megállapítható legyen. Erről a szolgáltató
a weblap látogatóját tájékoztatja.

Az adatkezelésben érintettek köre a weboldal látogatói.
Az adatkezelés célja többletszolgáltatás, azonosítás, a látogatók nyomon követése.

Az adatkezelés jogalapja. A felhasználó hozzájárulása nem szükséges, amennyiben a sütik
használatához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van.

Az adatok köre: egyedi azonosítószám, időpont, beállítási adatok.

A felhasználónak lehetősége van arra, hogy a sütiket a Beállítások menüpontban bármikor
törölje a böngészőkből.

Az adatok megismerésére jogosul adatkezelők. A sütik használatával nem kezel személyes
adatokat az adatkezelő.

Az adatok tárolási módja: elektronikus.

Google Analytics

Weboldalunk a Google Analytics alkalmazást használja.

A Google Analytics belső cookie-k (sütik) alapján állít össze jelentést ügyfelei részére a
weblap felhasználóinak szokásairól.

A weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google az információkat arra használja, hogy
kiértékelje, hogyan használják a felhasználók a honlapot. További szolgáltatásként a honlap
aktivitásával összefüggő jelentéseket készít weboldal üzemeltetőjének részére, hogy az
további szolgáltatásokat teljesíthessen.

Az adatokat a Google szerverei kódolt formátumban tárolják, hogy megnehezítsék és elejét
vegyék az adatokkal való visszaélésnek.

A Google Analytics letiltása az alábbiak szerint történhet. Idézet az oldalról:
Azok a webhelyfelhasználók, akik nem szeretnék, hogy a Google Analytics JavaScript jelentést
készítsen az adataikról, telepíthetik a Google Analytics letiltó böngészőbővítményét. A bővítmény
megtiltja a Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js, és dc.js) számára, hogy információkat
küldjön a Google Analytics rendszernek. A böngészőbővítmény a legtöbb újabb böngészőben
használható. A Google Analytics letiltó böngészőbővítménye nem akadályozza meg az
adatküldést maga a webhely és más internetes elemzési szolgáltatások részére.
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=hu

A Google adatvédelmi irányelvei: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Az adatok felhasználásával és védelmével kapcsolatos információk részletesen a fenti
hivatkozásokon érhetők el.

Adatvédelem részletesen:
https://static.googleusercontent.com/media/www.google.com/en//intl/hu/policies/privacy/goog
le_privacy_policy_hu.pdf

Adatfeldolgozó

Tárhelyszolgáltató:
Cégnév: Rackhost Zrt.
Székhely: 6722 Szeged, Tisza Lajos körút 41.
Adószám: 25333572-2-06
Telefon: +36 1 445 1200
Fax: +36 1 445 1201
E-mail: info@rackhost.hu

Az Ön által megadott adatokat a tárhelyszolgáltató által üzemeltetett szerver tárolja. Az
adatokhoz csak munkatársaink, illetve a szervert üzemeltető munkatársak férhetnek hozzá,
de mindannyian felelősséggel tartoznak az adatok biztonságos kezeléséért.

A tevékenység megnevezése: tárhelyszolgáltatás, szerverszolgáltatás.

Az adatkezelés célja: a weboldal működésének biztosítása.

A kezelt adatok: az érintett által megadott személyes adatok

Az adatkezelés időtartama és az adatok törlésének határideje. Az adatkezelés a weboldal
működésének végéig, illetve a weboldal működtetője és a tárhelyszolgáltató közötti
szerződéses megállapodás szerint. Az érintett személy szükség esetén a tárhelyszolgáltatót
megkeresve is kérheti adatai törlését.

Az adatkezelés jogalapja az érintett személy hozzájárulása, illetve jogszabályon alapuló
adatkezelés.

Adatkezeléssel kapcsolatos jogok

A tájékoztatás kéréshez való jog
Ön a megadott elérhetőségeken keresztül tájékoztatást kérhet tőlünk, hogy cégünk milyen
adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, milyen forrásból, mennyi ideig
kezeli. Az Ön kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül, az Ön által megadott
e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk.

A helyesbítéshez való jog
Ön a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti tőlünk hogy valamely adatát módosítsuk.
Erről az Ön kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül intézkedünk, az Ön által
megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk.

A törléshez való jog

Ön a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti tőlünk adatának törlését. Az Ön kérelmére
ezt haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül megtesszük, az Ön által megadott e-mail
elérhetőségre tájékoztatást küldünk.

A zároláshoz való jog
Ön a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti tőlünk adatának zárolását. A zárolás addig
tart, amíg az Ön által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását. Az Ön
kérelmére ezt haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül megtesszük, az Ön által
megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk.

A tiltakozáshoz való jog
Ön a megadott elérhetőségeken keresztül tiltakozhat az adatkezelés ellen. A tiltakozást a
kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül
megvizsgáljuk, annak megalapozottsága kérdésében döntést hozunk, és a döntéséről Önt e-
mailben tájékoztatjuk.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőség
Az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén értesítse cégünket, így lehetőség nyílik
arra, hogy rövid időn belül helyreálljon a jogszerű állapot. Az Ön érdekében mindent
megteszünk, hogy a vázolt probléma megoldódjon.

Amennyiben az Ön megítélése szerint a jogszerű állapot nem állítható helyre, értesítse erről
a hatóságot az alábbi elérhetőségeken:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c 
Telefon: +36 (1) 391-1400 
Fax: +36 (1) 391-1410 
E-mail: ugyfelszolgalat (kukac) naih.hu 
URL https://naih.hu 

 

Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok

-AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016.
április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében
történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK
rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet).

-2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról.

-A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995.
évi LXVI. törvény.

-A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló
335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet.

-2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az
információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről.

-2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről.